بلند کردن شاسی مایلر ساخت کانتینر ۷متری جهت مایلر

دسته
نمونه بازسازی ها
برچسب ها
بلند کردن شاسی مایلر ساخت کانتینر 7متری جهت مایلر
درمورد این پروژه
بلند کردن شاسی مایلر ساخت کانتینر 7متری جهت مایلر

بلند کردن شاسی مایلر
ساخت کانتینر ۷متری جهت مایلر

photo_2016-10-21_11-32-15photo_2016-10-21_11-32-00 photo_2016-10-21_11-32-06 photo_2016-10-21_11-32-10 photo_2016-10-21_11-32-15